Kế hoạch tài trợ 2020-2021

Thứ ba - 08/09/2020 23:13

Kế hoạch tài trợ 2020-2021

Thứ ba - 08/09/2020 21:12
  •  
  •  
  •  
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                        
 
BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHUẨN BỊ CSVC
NĂM HỌC 2020 - 2021
I. Thời gian, địa điểm:
Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 03 tháng 08 năm 2020 tại trường THCS Diễn Kỷ, Diễn Châu.
II. Thành phần
* Đại diện trường:
1. Bà: Nguyễn Thị Liên           Chức vụ: Hiệu trưởng
2. Bà: Ngô Thị Thu Hiền                  Chức vụ: Phó hiệu trưởng
3. Bà: Ngô Thị Mai                 Chức vụ: Kế toán
4. Ông:  Nguyễn Văn Hiệp      Chức vụ: GV- Phụ trách CSVC
5. Bà: Hoàng Thị Thu Hươmg Chức vụ: Trưởng ban TTND
6. Ông: Đặng Viết Hương        Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
* Đại diện UBND xã:
1. Ông: Đậu Xuân Trường       Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
2. Ông: Nguyễn Hồng Hà        Chức vụ: CB địa chính
3. Ông: Trương Như Nghĩa      Chức vụ: CB văn hóa
* Đại diện Hội cha mẹ học sinh:
1. Ông: Lương Quốc Lục                   Chức vụ: Trưởng ban đại diện CMHS
2. Bà: Ngô Thị Hương             Chức vụ: Phó ban đại diện CMHS
III. Nội dung
           Đoàn tiến hành khảo sát hiện trạng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bàn ghế, ti vi, nhà xe, các phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ của trường THCS Diễn Kỷ để triển khai thông tư 16/2018/ TT-BGDĐT:
+ Hệ thống điện của nhà trường tuy đã được sửa chữa nhưng vẫn còn hư hỏng: Quạt điện, bóng điện ở nhiều phòng học không sử dụng được. Nhiều ổ cắm bị bong.
+ Phòng tin phục vụ cho việc dạy học chỉ có 35 máy tính trong lúc sĩ số của lớp cao nhất là 43 em.
+ 5 lớp chưa có Ti vi phục vụ cho việc dạy học
+ Nhà xe học sinh phải chuyển do trường làm lại bờ bao và cổng
IV. Kết luận
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học tuy đã đáp ứng được nhu cầu  song còn cũ, hư hỏng.
- Nhà trường cần xây dựng kế hoạch nhận tài trợ trong năm học 2020-2021 để
+ Bổ sung máy vi tính cho phòng Tin phục vụ cho học sinh học tập.
+ Tu sửa hệ thống điện của các phòng học.
+ Bổ sung một số ti vi cho các lớp học để nâng cao chất lượng
+ Bổ sung nhà xe cho học sinh
- Nhà trường phải căn cứ các văn bản chỉ đạo hiện hành để xây dựng và triển khai kế hoạch, đúng quy định của pháp luật.
       Qua  khảo sát thực tế của đoàn kiểm tra sẽ là cơ sở để nhà trường lập dự toán cùng bàn bạc thống nhất với phụ huynh học sinh làm tốt công tác vận động tài trợ trong năm học 2020-2021 và tích cực tham mưu với UBND Diễn Kỷ, cấp trên để đầu tư về CSVC, mua sắm đồ dùng dạy học, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc dạy học.
Sau khi biên bản này được thống nhất đề nghị đồng chí phụ trách CSVC lập dự trù kinh phí trình ban giám hiệu.
Biên bản được lập xong và thông qua vào lúc 17 giờ cùng ngày, không có ý kiến khác và cùng thống nhất. Biên bản được lập thành 03 bản, nhà trường giữ 01 bản, 01 bản gửi địa phương, 01 bản gửi đại diện hội cha mẹ học sinh.                                                                                  
HIỆU TRƯỞNG         Đại diện hội CMHS        CHỦ TỊCH UBND XÃ DIỄN KỶ    
 
 
 
 Nguyễn Thị Liên             Lương Quốc Lục                         Đậu Xuân Trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ĐẢNG ỦY XÃ DIỄN KỶ                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

BIÊN BẢN HỌP CẤP ỦY
HỌP BÀN CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020-2021
 
I. Thời gian: 7 giờ ngày 3 tháng 08 năm 2020
II. Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Kỷ
III.Thành phần dự họp gồm:
-   Cấp ủy chi bộ gồm: 03 Đ/c
-   Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Liên  - Bí thư chi bộ
-   Thư ký: Bà Ngô Thị Thu Hiền - Phó bí thư
-   Ông : Đặng Viết Hương           - CTCĐ
IV. Nội dung:
Bà Nguyễn Thị Liên thông qua nội dung cuộc họp:
1. Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT.
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020.
 Báo cáo kết quả vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục năm học 2019-2020 và cụ thể về việc sử dụng số tiền đã vận động được.
3.  Kế hoạch vận động tài trợ, chi nguồn vận động tài trợ và nguồn khác năm học 2020-2021
Báo cáo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường sau khi kiểm tra và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 (gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và mức chi cụ thể).
4. Thảo luận ý kiến:
Chi ủy đã bàn bạc, nhiều ý kiến và thống nhất các nội dung sau:
aHoàn toàn  tán thành với báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020.Tổng 141.120.000 trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.080.000 đồng)
- Số dư năm trước còn lại: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   99.060.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
b. Thống nhất xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
- Dự kiến chi nguồn  tài trợ  cho việc tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
c. Chi ủy chi bộ giao trách nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng nhà
trường lập tờ trình, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ trình UBND xã Diễn Kỷ, Phòng Giáo dục và đào tạo Diễn Châu xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 8 giờ cùng ngày và đã được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe, thống nhất các nội dung trong biên bản.
 
                THƯ KÝ                                                                           TM CẤP ỦY
                                       BÍ THƯ
 
 
 
 
         Ngô Thị Thu Hiền                                          Nguyễn Thị Liên
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ĐẢNG ỦY XÃ DIỄN KỶ                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 8/2020
 
Thời gian: 7 giờ 15 phút ngày 4 tháng 8 năm 2020
Địa điểm: Tại văn phòng Trường THCS Diễn Kỷ
Tổng số đảng viên: 29       - Có mặt: 29   Vắng: 0
Chủ tọa: Đồng chí Nguyễn Thị Liên
Thư ký: Đồng chí Ngô Thị Huệ
NỘI DUNG:
I. Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
II. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020:
Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá  42.060.000 đồng
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
III.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021:
- Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
IV. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021:
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
V. Thảo luận ý kiến:
Đồng chí Hoàng Thu Hương: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh. Vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo quy định.
VI. Kết luận:
100% đảng viên biểu quyết nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021.
   Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ  cùng ngày.
                         CHỦ TỌA                                                                THƯ KÍ
 
 
 
                    Nguyễn Thị Liên                                                         Ngô Thị Huệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG BÀN VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2020-2021
 
         Vào lúc 7 giờ 15 ngày 5 tháng 8 năm 2020, Hội đồng trường THCS Diễn Kỷ đã họp để thông qua kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021. Bà Nguyễn Thị Liên triển khai cuộc họp:
I.Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
II. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020:
Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2018 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
 
III.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021: 
a. Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021:  
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
b. Kế hoạch  chi tiền vận động tài trợ  để tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
IV. Thảo luận ý kiến:
Đồng chí Hoàng Thu Hương: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh. Vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo quy định.
V. Kết luận:
100% các đồng chí trong hội đồng trường nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021.
   Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ  cùng ngày.
 
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
Nguyễn Thị Liên 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
Ngô Thị Thu Hiền
 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 
   Chủ tịch CĐ
 
 
 
Đặng Viết Hương
  Tổng phụ trách đội 
 
 
 
   Nguyễn Văn Hiệp
Thư ký Hội đồng
 
 
Ngô Thị Huệ
Tổ trưởng KHTN
 
 
 
Thái Vỹ
 
Tổ trưởng KHXH                    Kế toán 
 
 
 Nguyễn Thị Hồng                 Ngô Thị Mai
 
                Thanh tra ND
 
 
            Hoàng Thị Thu Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG
 
         Vào lúc 7 giờ 15 ngày 5 tháng 8 năm 2020, trường THCS Diễn Kỷ đã họp lãnh đạo mở rộng thông qua kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021. Bà Nguyễn Thị Liên triển khai cuộc họp:
I.Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
II. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020:
Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá: 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
 
III.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021: 
a. Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021:  
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
b. Kế hoạch  chi tiền vận động tài trợ  để tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
IV. Thảo luận ý kiến:
Đồng chí Thái Vỹ: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh. Vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo quy định.
VI. Kết luận:
100% các đồng chí trong cuộc họp lãnh đạo mở rộng nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021.
   Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ  cùng ngày.
 
THƯ KÍ          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

 
Ngô Thị Huệ          Nguyễn Thị Liên
 
                                                      Các thành viên khác
 
Phó Hiệu trưởng
 
 
 
Ngô Thị Thu Hiền
  Tổng phụ trách đội 
 
 
 
   Nguyễn Văn Hiệp
Chủ tịch CĐ
 
 
 
Đặng Viết Hương
Tổ trưởng KHTN
 
 
 
Thái Vỹ
 
Tổ trưởng KHXH                    Kế toán 
 
 
 Nguyễn Thị Hồng                 Ngô Thị Mai
 
                Thanh tra ND
 
 
            Hoàng Thị Thu Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
BÀN VỀ KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
                                                      NĂM HỌC 2020-2021
 
- Thời gian: Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 12 tháng 8 năm 2020
- Địa điểm: Tại văn phòng Trường THCS Diễn Kỷ
- Thành phần: Toàn thể CB, GV.
- Tổng số 35 người; có mặt: 35
- Chủ trì:  Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng;
- Thư ký:  Bà Ngô Thị Huệ - Thư ký Hội đồng
Nội dung
1. Đồng chí Hiệu trưởng Thông qua các văn bản liên quan đến tài trợ thông tư 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018;
2. Đồng chí Kế toán báo cáo kết quả thực hiện XHHGD năm học 2019-2020 và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021:
a, Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
b.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021
Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
c. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
4. Thảo luận bàn về kế hoạch vận động và kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021:
- Ông Đặng Viết Hương: Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 cần sự phối hợp vận động của tất cả CB,GV, NV trong nhà trường. Đặc biệt là GVchủ nhiệm, người thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh cần phải khéo léo vận động phụ huynh tài trợ dưới nhiều hình thức theo đúng quy định.
5. Kết luận:
Căn cứ vào tình hình thực tế, qua trao đổi bàn bạc thảo luận, tất cả CB-GV- CNV của nhà trường đã đi đến thống nhất như sau:
100% nhất trí theo Kế hoạch vận động tài trợ của nhà trường đã dự kiến. Sau khi bàn bạc họp thống nhất Kế hoạch vận động tài trợ của trường, nhà trường đề nghị Phòng GD thẩm định và phê duyệt Kế hoạch. Nhà trường sẽ thành lập tổ tiếp nhận tài trợ đúng thành phần theo hướng dẫn.
Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi đến từng CB-GV-CNV và các bậc phụ huynh, các nhà tài trợ để biết mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ, cung cấp thông tin về thời gian địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của nhà trường, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi hiện vật.
Giao cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh toàn trường.
Ban vận động niêm yết công khai các tổ chức, cá nhân tài trợ trên trang thông tin điện tử của nhà trường, bảng tin của nhà trường (trong thời gian vận động).
Số tiền thu được đưa vào quỹ nhà trường quản lý và nạp về kho bạc kịp thời, đầy đủ.
Triển khai có hiệu quả kế hoạch đã đề ra và xây dựng, cải tạo, tu sửa, mua sắm theo đúng tiến độ.
Nhà trường báo cáo kết quả cho UBND xã Diễn Kỷ và Phòng giáo dục Đào tạo, hội cha mẹ học sinh, nhân dân được biết và cảm ơn các đối tượng tài trợ.
Dự kiến thời gian vận động tài trợ: Sau khi họp phụ huynh toàn trường đầu năm, năm học 2020-2021
Biên bản lập xong vào hồi 9 giờ 15 phút cùng ngày và được thông qua trước cuộc họp 100%  thành viên nhất trí.
 
             THƯ KÝ                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
  
         Ngô Thị Huệ                                                 Nguyễn Thị Liên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
 TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN 
HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH BÀN VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2020-2021
I.                  Thời gian:  15 giờ 30 phút  ngày 12 tháng 8 năm 2020
II.               Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Kỷ
III.           Thành phần dự họp gồm:
- Ban giám hiệu trường THCS Diễn Kỷ: 2 đ/c
-  Ban đại diện hội cha mẹ học sinh: 3.
- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Liên      - Hiệu trưởng
- Thư ký: Bà Ngô Thị Huệ             - Thư ký hội đồng trường
   IV: Nội dung:  Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng nhà trường thông qua nội dung cuộc họp:
- Báo cáo kết quả vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục năm học 2019-2020 và cụ thể về việc sử dụng số tiền đã vận động được.
- Báo cáo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường sau khi kiểm tra và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021(gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và mức chi cụ thể).
Hội nghị đã bàn bạc, nhiều ý kiến và thống nhất các nội dung sau:
1. Hoàn toàn tán thành với báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
2. Thống nhất xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000  đồng;
- Dự kiến chi nguồn  tài trợ năm học 2020-2021: Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 IV. Thảo luận ý kiến:
Ông Lương Quốc Lục: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các chi hội trưởng các lớp  khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh đúng theo quy định.
V. Kết luận:
100% các đồng chí trong cuộc họp lãnh đạo mở rộng nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021. Hội nghị giao trách nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng nhà trường lập tờ trình, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ trình Phòng giáo dục và đào tạo xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
   Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ  cùng ngày.
BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG 
 
Nguyễn Thị Liên 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Ngô Thị Thu Hiền
BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH:
  Hội trưởng
 
Ngô Sỹ Luận 
Hội phó
 
Ngô Thị Hường 
Ủy viên
 
            Ngô Thị Hợi
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

Số:  /KH- THCSDK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

     Diễn Kỷ, ngày 14 tháng 08 năm 2020
 
           
 
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ

Năm học 2020-2021
 
I. Căn cứ để xây dựng kế hoach:
Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/122019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
          Căn cứ biên bản kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất – trang thiết bị dạy học cần tu sửa, mua sắm, làm mới phục vụ cho năm học 2020-2021 vào ngày 3/8/2020 của đại diện UBND xã Diễn Kỷ, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đại diện lãnh đạo nhà trường.
Căn cứ biên bản thống nhất chủ trương trong chi ủy, chi bộ nhà trường vào ngày 3/8/2020; Biên bản thống nhất trong ban giám hiệu và hội đồng trường vào ngày 7/8/2020;
Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu cần tu sửa về cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2020-2021. Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
 Trường THCS Diễn Kỷ xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ     
1Mục đích:
Huy động cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm, mọi người dân và cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền của cùng Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động giáo dục để góp phần tạo nên trường lớp ngày càng khang trang hơn, phương tiện dạy học ngày càng đầy đủ hơn, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Phụ huynh học sinh chủ yếu là sản xuất nông ngiệp và làm công việc tự do nên thu nhập thấp.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xã.
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh và giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện:
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý
kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tài trợ gồm:
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
Tổ chức tiếp nhận vào thời gian sau khi họp phụ huynh đầu năm của năm học 2020-2021 đến tháng 05/2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi số tiền được tài trợ, mở thêm tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để tiếp nhận khoản tài trợ được chuyển khoản.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy trì, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường phải tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ:
7.1: Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá: 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
7.2.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021: 
Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
7.3. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
Nơi nhận:
-          - Phòng GD&ĐT;
-          - Chi bộ;
-          - Hội đồng trường;
-          - Ban Đại diện CMHS trường;
-          - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
-          - Giáo viên chủ nhiệm;
-          - Kế toán;
-          - Các cá nhân có liên quan;
-          - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Liên
 
 

 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Công khai niêm yết dự thảo kế hoạch vận động tài trợ để đầu tư  xây dựng, tu sửa CSVCNăm học 2020-2021
 
Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút  ngày 14/08/2020, tại trường THCS Diễn Kỷ, Ban vận động tài trợ đã tiến hành niêm yết công khai dự thảo kế hoạch vận động tài trợ nguồn kinh phí cho giáo dục để đầu tư mua sắm, tu sửa CSVC nhà trường năm học 2020-2021
I. Thành phần thực hiện niêm yết công khai gồm: 
Đại diện BGH; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Ban thanh tra nhân dân; giáo viên, nhân viên nhà trường.
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
I. Nội dung: 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT;
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ vào nội dung cuộc họp ngày 12/8/2020 của trường THCS Diễn Kỷ
Căn cứ vào nội dung kế hoạch dự kiến huy động tài trợ nguồn kinh phí  của trường  THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021;
Trường THCS  Diễn Kỷ tiến hành niêm yết công khai với nội dung cụ thể  như sau:
1. Nội dung công khai
- Kế hoạch dự kiến vận động đóng tự nguyện tài trợ để xây dựng CSVC nhà trường của phụ huynh (có kế hoạch kèm theo);
          - Nội dung kế hoạch công việc và dự trự kinh phí nguồn tại trợ trong năm học 2020-2021 (có kế hoạch kèm theo)
          2. Thời gian công khai, tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị
          - Thời gian công khai kề từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 29/8/2020
          - Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị : Ban giám hiệu Trường THCS Diễn Kỷ hoặc trên hộp thư điện tử nhà trường: thcsdienky.dc@nghean.edu.vn
          3. Địa điểm công khai
           Văn phòng nhà trường và  Bảng tin nhà trường
           Việc công khai được lập thành biên bản vào hồi 8 giờ, ngày 14/8/2020
Sau khi đó niêm yết danh sách tại các địa điểm trên. Biên bản được lâp thành 2 bản, lưu tại trường THCS Diễn Kỷ  01 bản, ban đại diện CMHS 01 bản ./.
 
                TM.BAN ĐDCMHS                                   TM.NHÀ TRƯỜNG
                   TRƯỞNG BAN                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
                
                      Lương Quốc Lục                                          Nguyễn Thị Liên

 
 
 
Chữ ký của đại diện những người biết việc công khai
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG        TRƯỞNG BAN TTND         THƯ KÝ           CT. CÔNG ĐOÀN
 
 
 
 Ngô Thị Thu Hiền      Hoàng Thị Thu Hương    Ngô Thị Huệ    Đặng Viết Hương
 
  Tổ trưởng KHXH                            Kế toán                         Tổ trưởng KHXH                        
 
 
   Nguyễn Thị Hồng                                Ngô Thị Mai                             Thái Vỹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
    TRƯỜNG  THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN
Kết thúc niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ
Năm học 2020-2021
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT;
Căn cứ công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hôm nay vào lúc 16 giờ  ngày 29 tháng 8 năm 2020,  Trường THCS Diễn Kỷ tiến hành lập biên bản kết thúc công khai kế hoạch vận động nguồn tài trợ kinh phí xây dựng, tu sửa CSVC nhà trường năm học 2020-2021
1. Thành phần lập biên bản kết thúc công khai:
Đại diện BGH ; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Ban thanh tra nhân dân; giáo viên, nhân viên nhà trường.
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
2. Kết quả công khai cụ thể như sau:
2.1. Nội dung công khai
- Kế hoạch dự kiến vận động nguồn tài trợ để xây dựng, tu sửa CSVC nhà trường của phụ huynh học sinh (có kế hoạch kèm theo);
          - Nội dung kế hoạch công việc và  dự trù kinh phí nguồn tài trợ  năm học 2020-2021 ( có nội dung kế hoạch kèm theo)
2.2. Kết quả tiếp nhận ý kiến nhân dân về nội dung công khai:
           Sau 15 ngày công khai trên bảng tin nhà trường, từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 29/8/2020, nhà trường không nhận được các ý kiến phản hồi bổ sung vào kế hoạch và các nội dung dự kiến cần nguồn tài trợ .
          Căn cứ vào kết quả góp ý kiến sau thời gian niêm yết công khai, Nhà trường sẽ tiến hành hoàn chỉnh kế hoạch và dự trù kinh phí báo cáo cấp trên để xin chủ trương thực hiện.
Việc kết thúc công khai được lập thành biên bản vào hồi 17 giờ, ngày 29/8/2020. Biên bản được lâp thành 2 bản, lưu tại trường 1 bản, Ban đại diện CMHS 1 bản ./.
                TM.BAN ĐDCMHS                                   TM.NHÀ TRƯỜNG
                   TRƯỞNG BAN                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
                
                      Lương Quốc Lục                                       Nguyễn Thị Liên

 
 
Chữ ký của đại diện những người biết việc công khai
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG       TRƯỞNG BAN TTND                 THƯ KÝ                   CT. CÔNG ĐOÀN
 
 
 
   Ngô Thị Thu Hiền     Hoàng Thị Thu Hương   Ngô Thị Huệ    Đặng Viết Hương
 
 
  Tổ trưởng KHXH                            Kế toán                         Tổ trưởng KHXH                        
 
 
   Nguyễn Thị Hồng                               Ngô Thị Mai                             Thái Vỹ
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

Số:  /KH- THCSDK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

     Diễn Kỷ, ngày 4 tháng  năm 2020
 
 KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ
Năm học 2020-2021
 
I. Căn cứ để xây dựng kế hoach:
Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
          Căn cứ biên bản kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất – trang thiết bị dạy học cần tu sửa, mua sắm, làm mới phục vụ cho năm học 2020-2021vào ngày 3/8/2020 của đại diện UBND xã Diễn Kỷ, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đại diện lãnh đạo nhà trường.
Căn cứ biên bản thống nhất chủ trương trong chi ủy, chi bộ nhà trường vào ngày 4/8/2020; Biên bản thống nhất trong ban giám hiệu và hội đồng trường vào ngày 7/8/2020;
Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu cần tu sửa về cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2020-2021. Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
 Trường THCS Diễn Kỷ xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ     
1Mục đích:
Huy động cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm, mọi người dân và cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền của cùng Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động giáo dục để góp phần tạo nên trường lớp ngày càng khang trang hơn, phương tiện dạy học ngày càng đầy đủ hơn, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Phụ huynh học sinh chủ yếu là sản xuất nông ngiệp và làm công việc tự do nên thu nhập thấp.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xã.
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh và giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện:
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tài trợ gồm:
 
 
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
Tổ chức tiếp nhận vào thời gian sau khi họp phụ huynh đầu năm của năm học 2020-2021 đến tháng 05/2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi số tiền được tài trợ, mở thêm tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để tiếp nhận khoản tài trợ được chuyển khoản.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy trì, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường phải tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ:
7.1: Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
7.2.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 
Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
7.3. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
Nơi nhận:
-          - Phòng GD&ĐT;
-          - Chi bộ;
-          - Hội đồng trường;
-          - Ban Đại diện CMHS trường;
-          - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
-          - Giáo viên chủ nhiệm;
-          - Kế toỏn;
-          - Các cá nhân có liên quan;
-          - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Liên

 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   /TTr - THCSDK                                                    Diễn Kỷ, ngày 7 tháng 09 năm 2020
 
TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến công tác vận động tài trợ giáo dục 
Năm học 2020-2021
Kính gửi:   UBND xã Diễn Kỷ            
          Năm học 2019 -2020 được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD&ĐT Diễn Châu, của Đảng ủy, UBND Diễn Kỷ, sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của CBGVNV. Trường THCS Diễn Kỷ đã hoàn thành nhiệm vụ của năm học đề ra.
          Tuy vậy trường cũng gặp khó khăn trong việc thiếu nguồn để sửa chữa CSVC , bổ sung thiết bị dạy học.  Để chuẩn bị cho hội nghị phụ huynh học đầu năm của năm học 2020-2021, Trường THCS Diễn Kỷ dự toán về công tác vận động tài trợ như sau:
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
Bằng chữ : Một trăm bốn mươi  triệu đồng chẵn.
Trường THCS Diễn Kỷ kính trình UBND xã Diễn Kỷ xin ý kiến chỉ đạo để nhà trường thực hiện tốt công tác vận động tài trợ trong hội nghị phụ huynh đầu năm của năm học 2020-2021./.
                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                  Nguyễn Thị Liên                  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Xà DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     /UBND -VP                                                    Diễn Kỷ, ngày 8  tháng 09 năm 2020
Vv vận động tài trợ xây dựng
CSVC trường học 2020-2021
 
Kính gửi:   Trường THCS Diễn Kỷ            
          UBND xã Diễn Kỷ đã nhận được tờ trình số 16/Tr-THCS Diễn Kỷ ngày 07/9/2020 của trường THCS Diễn Kỷ xin chủ trương về việc vận động tài trợ đóng góp nhằm phục vụ xây dựng CSVC trường lớp năm học 2020-2021.
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 UBND xã Diễn Kỷ có ý kiến như sau:
          Đồng ý chủ trương của nhà trường về việc tổ chức vận động, tài trợ đóng góp xây dựng CSVC trường lớp năm học 2020-2021. Trong quá trình vận động phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
          Các nội dung vận động tài trợ gồm:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
Bằng chữ : Một trăm bốn mươi  triệu đồng chẵn.
Yêu cầu nhà trường phải niêm yết công khai, minh bạch kế hoạch, báo cáo quyết toán số kinh phí đã vận động, tài trợ và kết quả thực hiện đối với các tổ chức cá nhân  đóng góp, ủng hộ kinh phí.
Nơi nhận:
- Như trên
- Ban tài chính xã;
- Lưu VP.UBND
 
 
 
 
 
 

 
      TM. UBND XÃ DIỄN KỶ
CHỦ TỊCH
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
    PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
 
        TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
              Số:        /TTr-THCSDK                   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Diễn Kỷ, ngày 9 tháng 09 năm 2020
       
 
 
TỜ TRÌNH
Về việc xin phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2020-2021
 
Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu
         
Trường THCS Diễn Kỷ được thành lập năm 1993, đến nay đó trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm qua, Trường được các cấp, các ngành quan tâm, được phụ huynh, học sinh ủng hộ nên nhà trường đã có nhiều mặt phát triển, chất lượng dạy học được khảng định, trong đó cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, hiện tại kinh phí hạn hẹp, trong khi cơ sở vật chất nhà trường một số hạng mục cũ thiếu hoặc đã xuống cấp, chưa đảm bảo tốt để phục vụ cho việc tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục mà đối tượng hưởng lợi là học sinh.
Năm học 2020-2021, Trường đã khảo sát, bàn bạc; xin ý kiến Ban đại diện cha mẹ học sinh, thống nhất trong Hội đồng trường và tập thể cán bộ, công chức, viên chức về việc tăng cường CSVC trường lớp học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục tại kế hoạch số    /KH-THCSDK  ngày 12/8/2020;
Trường THCS Diễn Kỷ kính trình Phòng giáo dục và Đào tạo Diễn Châu một số nội dung cần vận động tài trợ giáo dục để tăng cường CSVC, hổ trợ các hoạt động giáo dục đối với tất cả học sinh và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường trên nguyên tắc tự nguyện ủng hộ, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Kế hoạch chi và sử dụng nguồn tài trợ trong năm học 2020-2021 (được lập chi tiết trong Kế hoạch kèm theo Tờ trình) với dự kiến nguồn kinh phí cần huy động tài trợ: 140.000.000 (Một trăm bốn mươi triệu đồng).
     Vậy trường THCS Diễn Kỷ đề nghị Phòng giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyêt chủ trương để trường triển khai thực hiện. 
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT. 
 
               
                                                                                       Nguyễn Thị Liên
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                 Diễn Châu, ngày 9 tháng 9  năm 2020
 
 
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc thẩm định kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021
Đơn vị: Trường THCS Diễn Kỷ
Thực hiện công văn số 9337 ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định nội dung việc vận động Tại Thông tư 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2354/SGD&ĐT-TCKH ngày 10/12/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 về việc quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân;
Hôm nay, ngày 9/9/2020, tại Văn phòng Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, bộ phận thẩm định kế hoạch vận động tài trợ gồm nội dung  như sau:
Đại diện Phòng GD&ĐT:
1. Ông: Mai Ngọc Long - Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT-Tổ trưởng.
2. Ông: Nguyễn Hữu Cầu - Chức vụ: Phó trưởng phòng - Tổ phó
3. Ông: Ngô Mạnh Hà - Chức vụ: chuyên viên - Thành viên 
4. Bà: Lê Thị Thanh Tâm - chức vụ: chuyên viên - Thành viên 
Đại diện trường:
1. Bà Nguyễn Thị Liên             - Chức vụ: Hiệu trưởng
2. Bà Ngô Thị Mai                             - Chức vụ: Kế toán                                               
          I. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Quy trình thực hiện kế hoạch tài trợ:
Nhà trường thực hiện quy trình vận động đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng trình tự thời gian:
TT Nội dung Ngày thực hiện
1 Nhà trường tổ chức  khảo sát hiện trạng CSVC 3/08/2020
2 Biên bản họp cấp ủy 3/08/2020
2 Xin chủ trương của chi bộ tại cuộc họp 4/08/2020
3 Xin chủ trường của Hội đồng trường tại cuộc họp 5/08/2020
4 Lãnh đạo trường họp để góp ý xây dựng kế hoạch tài trợ 7/08/2020
5 Xin ý kiến để xây dựng KH tập thể SP nhà trường 12/08/2020
6 Lấy ý kiến xây dựng KH của Ban đại diện CMHS 12/08/2020
7 Thông báo công khai KH để lấy ý kiến 14/08/2020
8 Kết thúc công khai việc lấy ý kiến 29/8/2020
9 Hoàn chỉnh kế hoạch Tài trợ 4/09/2020
10 Nhà trường trình xin chủ trương từ UBND xã 8/09/2020
11 Nhà trường trình xin chủ trương từ phòng GD&ĐT 9/09/2020
12 Thành lập ban tiếp nhận tài trợ  
2.     Kế hoạch vận đồng tài trợ CSVC:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
Bằng chữ : Một trăm bốn mươi  triệu đồng chẵn.
II. Đánh giá: 
1.     Ưu điểm:
Trường THCS Diễn Kỷ thực hiện Quy trình vận động tài trợ đảm bảo công khai, dân chủ, tự nguyện đúng theo Quy định tại Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.     Hạn chế:
           Đa số phụ huynh làm nông nghiệp và làm nghề tự do nên gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động tài trợ, nhiều phụ huynh xuất phát từ thành phần bần nông nên kinh tế cũng có nhiều hạn hẹp không có điều kiện kinh tế tốt để tài trợ.
3.     Đề xuất:
- Đề nghị Phòng GD&ĐT Diễn Châu cho chủ trương để trường THCS Diễn Kỷ thực hiện việc vận động tài trợ xây dựng CSVC năm học 2020-2021 theo đúng quy định;
- Trường THCS Diễn Kỷ tổ chức công khai kế hoạch đúng quy định, tổ chức vận động, tiếp nhận tài trợ và công khai đầy đủ các nguồn tài trợ sau khi kết thúc cuộc vận động./.
Biên bản được lập vào giờ ngày   tháng   năm 2020  
   ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG                    ĐẠI DIỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      HIỆU TRƯỞNG                CHUYÊN VIÊN          KẾ TOÁN         P.TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                    PHỤ TRÁCH CM
 
 
 
   Nguyễn Thị Liên              Ngô Mạnh Hà        Lê Thị Thanh Tâm    Nguyễn Hữu Cầu
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Diễn Kỷ, ngày   tháng 9  năm 2020
                              DỰ TOÁN MUA SẮM VÀ  SỬA CHỮA TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
 
 
          Giá trị trên bao gồm chi phí: Thuế, thi công, vận chuyển, hoàn thiện công trình
 Người lập                                                                        Hiệu trưởng
 
 
 
            Ngô Thị Mai                                                                Nguyễn Thị Liên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:       /QĐ-HT                                   Diễn Kỷ, ngày ...  tháng 9  năm 2020      
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ tiếp nhận vận động tài trợ năm học 2019-2020
( theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 - Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 12/GD&ĐT-TV, ngày 02/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về việc thông báo lịch duyệt kế hoạch vận động tài trợ cho các đơn vị theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 1570/SGD&ĐT – KHTC ngày 28/8/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020-2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020-2021;
- Xét theo đề nghị của Hội đồng trường;
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thành lập Tổ tiếp nhận vận động tài trợ năm học 2020-2021, gồm các Ông, Bà: (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Tổ tiếp nhận vận động tài trợ năm học 2020-2021 có trách nhiệm phổ biến các văn bản hướng dẫn của các cấp về việc vận động tài trợ xây dựng CSVC phục vụ dạy- học, đồng thời vận động phụ huynh, các tổ chức tích cực hưởng ứng.
Điều 3: Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí./    
       Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1 (Thực hiện)
- UBND xã (Báo cáo)
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo)
- Lưu VP                                                                                                     Nguyễn Thị Liên
DANH SÁCH TỔ TIẾP NHẬN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo quyết định số    /QĐ-HT, ngày     tháng 9 năm 2020)
 
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT Ghi chú
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban  
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký  
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên  
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên  
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên  
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên  
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên  
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên  
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên  
                                     
                                   ( Danh sách này có 10 người)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                        
 
BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHUẨN BỊ CSVC
NĂM HỌC 2020 - 2021
I. Thời gian, địa điểm:
Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 03 tháng 08 năm 2020 tại trường THCS Diễn Kỷ, Diễn Châu.
II. Thành phần
* Đại diện trường:
1. Bà: Nguyễn Thị Liên           Chức vụ: Hiệu trưởng
2. Bà: Ngô Thị Thu Hiền                  Chức vụ: Phó hiệu trưởng
3. Bà: Ngô Thị Mai                 Chức vụ: Kế toán
4. Ông:  Nguyễn Văn Hiệp      Chức vụ: GV- Phụ trách CSVC
5. Bà: Hoàng Thị Thu Hươmg Chức vụ: Trưởng ban TTND
6. Ông: Đặng Viết Hương        Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
* Đại diện UBND xã:
1. Ông: Đậu Xuân Trường       Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
2. Ông: Nguyễn Hồng Hà        Chức vụ: CB địa chính
3. Ông: Trương Như Nghĩa      Chức vụ: CB văn hóa
* Đại diện Hội cha mẹ học sinh:
1. Ông: Lương Quốc Lục                   Chức vụ: Trưởng ban đại diện CMHS
2. Bà: Ngô Thị Hương             Chức vụ: Phó ban đại diện CMHS
III. Nội dung
           Đoàn tiến hành khảo sát hiện trạng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bàn ghế, ti vi, nhà xe, các phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ của trường THCS Diễn Kỷ để triển khai thông tư 16/2018/ TT-BGDĐT:
+ Hệ thống điện của nhà trường tuy đã được sửa chữa nhưng vẫn còn hư hỏng: Quạt điện, bóng điện ở nhiều phòng học không sử dụng được. Nhiều ổ cắm bị bong.
+ Phòng tin phục vụ cho việc dạy học chỉ có 35 máy tính trong lúc sĩ số của lớp cao nhất là 43 em.
+ 5 lớp chưa có Ti vi phục vụ cho việc dạy học
+ Nhà xe học sinh phải chuyển do trường làm lại bờ bao và cổng
IV. Kết luận
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học tuy đã đáp ứng được nhu cầu  song còn cũ, hư hỏng.
- Nhà trường cần xây dựng kế hoạch nhận tài trợ trong năm học 2020-2021 để
+ Bổ sung máy vi tính cho phòng Tin phục vụ cho học sinh học tập.
+ Tu sửa hệ thống điện của các phòng học.
+ Bổ sung một số ti vi cho các lớp học để nâng cao chất lượng
+ Bổ sung nhà xe cho học sinh
- Nhà trường phải căn cứ các văn bản chỉ đạo hiện hành để xây dựng và triển khai kế hoạch, đúng quy định của pháp luật.
       Qua  khảo sát thực tế của đoàn kiểm tra sẽ là cơ sở để nhà trường lập dự toán cùng bàn bạc thống nhất với phụ huynh học sinh làm tốt công tác vận động tài trợ trong năm học 2020-2021 và tích cực tham mưu với UBND Diễn Kỷ, cấp trên để đầu tư về CSVC, mua sắm đồ dùng dạy học, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc dạy học.
Sau khi biên bản này được thống nhất đề nghị đồng chí phụ trách CSVC lập dự trù kinh phí trình ban giám hiệu.
Biên bản được lập xong và thông qua vào lúc 17 giờ cùng ngày, không có ý kiến khác và cùng thống nhất. Biên bản được lập thành 03 bản, nhà trường giữ 01 bản, 01 bản gửi địa phương, 01 bản gửi đại diện hội cha mẹ học sinh.                                                                                  
HIỆU TRƯỞNG         Đại diện hội CMHS        CHỦ TỊCH UBND XÃ DIỄN KỶ    
 
 
 
 Nguyễn Thị Liên             Lương Quốc Lục                         Đậu Xuân Trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ĐẢNG ỦY XÃ DIỄN KỶ                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

BIÊN BẢN HỌP CẤP ỦY
HỌP BÀN CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020-2021
 
I. Thời gian: 7 giờ ngày 3 tháng 08 năm 2020
II. Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Kỷ
III.Thành phần dự họp gồm:
-   Cấp ủy chi bộ gồm: 03 Đ/c
-   Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Liên  - Bí thư chi bộ
-   Thư ký: Bà Ngô Thị Thu Hiền - Phó bí thư
-   Ông : Đặng Viết Hương           - CTCĐ
IV. Nội dung:
Bà Nguyễn Thị Liên thông qua nội dung cuộc họp:
1. Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT.
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020.
 Báo cáo kết quả vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục năm học 2019-2020 và cụ thể về việc sử dụng số tiền đã vận động được.
3.  Kế hoạch vận động tài trợ, chi nguồn vận động tài trợ và nguồn khác năm học 2020-2021
Báo cáo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường sau khi kiểm tra và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 (gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và mức chi cụ thể).
4. Thảo luận ý kiến:
Chi ủy đã bàn bạc, nhiều ý kiến và thống nhất các nội dung sau:
aHoàn toàn  tán thành với báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020.Tổng 141.120.000 trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.080.000 đồng)
- Số dư năm trước còn lại: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   99.060.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
b. Thống nhất xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
- Dự kiến chi nguồn  tài trợ  cho việc tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
c. Chi ủy chi bộ giao trách nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng nhà
trường lập tờ trình, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ trình UBND xã Diễn Kỷ, Phòng Giáo dục và đào tạo Diễn Châu xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 8 giờ cùng ngày và đã được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe, thống nhất các nội dung trong biên bản.
 
                THƯ KÝ                                                                           TM CẤP ỦY
                                       BÍ THƯ
 
 
 
 
         Ngô Thị Thu Hiền                                          Nguyễn Thị Liên
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ĐẢNG ỦY XÃ DIỄN KỶ                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 8/2020
 
Thời gian: 7 giờ 15 phút ngày 4 tháng 8 năm 2020
Địa điểm: Tại văn phòng Trường THCS Diễn Kỷ
Tổng số đảng viên: 29       - Có mặt: 29   Vắng: 0
Chủ tọa: Đồng chí Nguyễn Thị Liên
Thư ký: Đồng chí Ngô Thị Huệ
NỘI DUNG:
I. Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
II. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020:
Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá  42.060.000 đồng
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
III.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021:
- Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
IV. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021:
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
V. Thảo luận ý kiến:
Đồng chí Hoàng Thu Hương: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh. Vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo quy định.
VI. Kết luận:
100% đảng viên biểu quyết nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021.
   Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ  cùng ngày.
                         CHỦ TỌA                                                                THƯ KÍ
 
 
 
                    Nguyễn Thị Liên                                                         Ngô Thị Huệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG BÀN VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2020-2021
 
         Vào lúc 7 giờ 15 ngày 5 tháng 8 năm 2020, Hội đồng trường THCS Diễn Kỷ đã họp để thông qua kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021. Bà Nguyễn Thị Liên triển khai cuộc họp:
I.Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
II. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020:
Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2018 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
 
III.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021: 
a. Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021:  
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
b. Kế hoạch  chi tiền vận động tài trợ  để tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
IV. Thảo luận ý kiến:
Đồng chí Hoàng Thu Hương: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh. Vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo quy định.
V. Kết luận:
100% các đồng chí trong hội đồng trường nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021.
   Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ  cùng ngày.
 
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
Nguyễn Thị Liên 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
Ngô Thị Thu Hiền
 
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 
   Chủ tịch CĐ
 
 
 
Đặng Viết Hương
  Tổng phụ trách đội 
 
 
 
   Nguyễn Văn Hiệp
Thư ký Hội đồng
 
 
Ngô Thị Huệ
Tổ trưởng KHTN
 
 
 
Thái Vỹ
 
Tổ trưởng KHXH                    Kế toán 
 
 
 Nguyễn Thị Hồng                 Ngô Thị Mai
 
                Thanh tra ND
 
 
            Hoàng Thị Thu Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG
 
         Vào lúc 7 giờ 15 ngày 5 tháng 8 năm 2020, trường THCS Diễn Kỷ đã họp lãnh đạo mở rộng thông qua kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021. Bà Nguyễn Thị Liên triển khai cuộc họp:
I.Triển khai các văn bản: 
Thông tư số 36/2017/DH- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/DH-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/DH-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
II. Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019-2020:
Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá: 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
 
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
 
III.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021: 
a. Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021:  
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
b. Kế hoạch  chi tiền vận động tài trợ  để tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
IV. Thảo luận ý kiến:
Đồng chí Thái Vỹ: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh. Vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo quy định.
VI. Kết luận:
100% các đồng chí trong cuộc họp lãnh đạo mở rộng nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021.
   Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ  cùng ngày.
 
THƯ KÍ          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

 
Ngô Thị Huệ          Nguyễn Thị Liên
 
                                                      Các thành viên khác
 
Phó Hiệu trưởng
 
 
 
Ngô Thị Thu Hiền
  Tổng phụ trách đội 
 
 
 
   Nguyễn Văn Hiệp
Chủ tịch CĐ
 
 
 
Đặng Viết Hương
Tổ trưởng KHTN
 
 
 
Thái Vỹ
 
Tổ trưởng KHXH                    Kế toán 
 
 
 Nguyễn Thị Hồng                 Ngô Thị Mai
 
                Thanh tra ND
 
 
            Hoàng Thị Thu Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
BÀN VỀ KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
                                                      NĂM HỌC 2020-2021
 
- Thời gian: Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 12 tháng 8 năm 2020
- Địa điểm: Tại văn phòng Trường THCS Diễn Kỷ
- Thành phần: Toàn thể CB, GV.
- Tổng số 35 người; có mặt: 35
- Chủ trì:  Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng;
- Thư ký:  Bà Ngô Thị Huệ - Thư ký Hội đồng
Nội dung
1. Đồng chí Hiệu trưởng Thông qua các văn bản liên quan đến tài trợ thông tư 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018;
2. Đồng chí Kế toán báo cáo kết quả thực hiện XHHGD năm học 2019-2020 và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021:
a, Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
b.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021
Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
c. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
4. Thảo luận bàn về kế hoạch vận động và kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021:
- Ông Đặng Viết Hương: Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 cần sự phối hợp vận động của tất cả CB,GV, NV trong nhà trường. Đặc biệt là GVchủ nhiệm, người thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh cần phải khéo léo vận động phụ huynh tài trợ dưới nhiều hình thức theo đúng quy định.
5. Kết luận:
Căn cứ vào tình hình thực tế, qua trao đổi bàn bạc thảo luận, tất cả CB-GV- CNV của nhà trường đã đi đến thống nhất như sau:
100% nhất trí theo Kế hoạch vận động tài trợ của nhà trường đã dự kiến. Sau khi bàn bạc họp thống nhất Kế hoạch vận động tài trợ của trường, nhà trường đề nghị Phòng GD thẩm định và phê duyệt Kế hoạch. Nhà trường sẽ thành lập tổ tiếp nhận tài trợ đúng thành phần theo hướng dẫn.
Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi đến từng CB-GV-CNV và các bậc phụ huynh, các nhà tài trợ để biết mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ, cung cấp thông tin về thời gian địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của nhà trường, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi hiện vật.
Giao cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh toàn trường.
Ban vận động niêm yết công khai các tổ chức, cá nhân tài trợ trên trang thông tin điện tử của nhà trường, bảng tin của nhà trường (trong thời gian vận động).
Số tiền thu được đưa vào quỹ nhà trường quản lý và nạp về kho bạc kịp thời, đầy đủ.
Triển khai có hiệu quả kế hoạch đã đề ra và xây dựng, cải tạo, tu sửa, mua sắm theo đúng tiến độ.
Nhà trường báo cáo kết quả cho UBND xã Diễn Kỷ và Phòng giáo dục Đào tạo, hội cha mẹ học sinh, nhân dân được biết và cảm ơn các đối tượng tài trợ.
Dự kiến thời gian vận động tài trợ: Sau khi họp phụ huynh toàn trường đầu năm, năm học 2020-2021
Biên bản lập xong vào hồi 9 giờ 15 phút cùng ngày và được thông qua trước cuộc họp 100%  thành viên nhất trí.
 
             THƯ KÝ                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
  
         Ngô Thị Huệ                                                 Nguyễn Thị Liên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
 TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN 
HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH BÀN VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ - NĂM HỌC 2020-2021
I.                  Thời gian:  15 giờ 30 phút  ngày 12 tháng 8 năm 2020
II.               Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Diễn Kỷ
III.           Thành phần dự họp gồm:
- Ban giám hiệu trường THCS Diễn Kỷ: 2 đ/c
-  Ban đại diện hội cha mẹ học sinh: 3.
- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Liên      - Hiệu trưởng
- Thư ký: Bà Ngô Thị Huệ             - Thư ký hội đồng trường
   IV: Nội dung:  Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng nhà trường thông qua nội dung cuộc họp:
- Báo cáo kết quả vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục năm học 2019-2020 và cụ thể về việc sử dụng số tiền đã vận động được.
- Báo cáo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường sau khi kiểm tra và kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021(gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và mức chi cụ thể).
Hội nghị đã bàn bạc, nhiều ý kiến và thống nhất các nội dung sau:
1. Hoàn toàn tán thành với báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020, trong đó:
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
2. Thống nhất xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000  đồng;
- Dự kiến chi nguồn  tài trợ năm học 2020-2021: Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 IV. Thảo luận ý kiến:
Ông Lương Quốc Lục: đồng ý thống nhất theo kế hoạch dự kiến, đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và nghề tự do nên đề nghị trong cuộc họp phụ huynh các đồng chí giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các chi hội trưởng các lớp  khéo léo để vận động tài trợ từ phụ huynh đúng theo quy định.
V. Kết luận:
100% các đồng chí trong cuộc họp lãnh đạo mở rộng nhất trí với kế hoạch tài trợ năm học 2020-2021 và kế hoạch chi tiền vận động ủng hộ tài trợ của Trường THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021. Hội nghị giao trách nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng nhà trường lập tờ trình, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ trình Phòng giáo dục và đào tạo xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
   Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ  cùng ngày.
BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG 
 
Nguyễn Thị Liên 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Ngô Thị Thu Hiền
BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH:
  Hội trưởng
 
Ngô Sỹ Luận 
Hội phó
 
Ngô Thị Hường 
Ủy viên
 
            Ngô Thị Hợi
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

Số:  /KH- THCSDK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

     Diễn Kỷ, ngày 14 tháng 08 năm 2020
 
           
 
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ

Năm học 2020-2021
 
I. Căn cứ để xây dựng kế hoach:
Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/122019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
          Căn cứ biên bản kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất – trang thiết bị dạy học cần tu sửa, mua sắm, làm mới phục vụ cho năm học 2020-2021 vào ngày 3/8/2020 của đại diện UBND xã Diễn Kỷ, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đại diện lãnh đạo nhà trường.
Căn cứ biên bản thống nhất chủ trương trong chi ủy, chi bộ nhà trường vào ngày 3/8/2020; Biên bản thống nhất trong ban giám hiệu và hội đồng trường vào ngày 7/8/2020;
Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu cần tu sửa về cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2020-2021. Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
 Trường THCS Diễn Kỷ xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ     
1Mục đích:
Huy động cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm, mọi người dân và cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền của cùng Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động giáo dục để góp phần tạo nên trường lớp ngày càng khang trang hơn, phương tiện dạy học ngày càng đầy đủ hơn, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Phụ huynh học sinh chủ yếu là sản xuất nông ngiệp và làm công việc tự do nên thu nhập thấp.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xã.
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh và giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện:
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý
kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tài trợ gồm:
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
Tổ chức tiếp nhận vào thời gian sau khi họp phụ huynh đầu năm của năm học 2020-2021 đến tháng 05/2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi số tiền được tài trợ, mở thêm tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để tiếp nhận khoản tài trợ được chuyển khoản.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy trì, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường phải tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ:
7.1: Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá: 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
7.2.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021: 
Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
7.3. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
Nơi nhận:
-          - Phòng GD&ĐT;
-          - Chi bộ;
-          - Hội đồng trường;
-          - Ban Đại diện CMHS trường;
-          - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
-          - Giáo viên chủ nhiệm;
-          - Kế toán;
-          - Các cá nhân có liên quan;
-          - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Liên
 
 

 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Công khai niêm yết dự thảo kế hoạch vận động tài trợ để đầu tư  xây dựng, tu sửa CSVCNăm học 2020-2021
 
Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút  ngày 14/08/2020, tại trường THCS Diễn Kỷ, Ban vận động tài trợ đã tiến hành niêm yết công khai dự thảo kế hoạch vận động tài trợ nguồn kinh phí cho giáo dục để đầu tư mua sắm, tu sửa CSVC nhà trường năm học 2020-2021
I. Thành phần thực hiện niêm yết công khai gồm: 
Đại diện BGH; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Ban thanh tra nhân dân; giáo viên, nhân viên nhà trường.
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
I. Nội dung: 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT;
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ vào nội dung cuộc họp ngày 12/8/2020 của trường THCS Diễn Kỷ
Căn cứ vào nội dung kế hoạch dự kiến huy động tài trợ nguồn kinh phí  của trường  THCS Diễn Kỷ năm học 2020-2021;
Trường THCS  Diễn Kỷ tiến hành niêm yết công khai với nội dung cụ thể  như sau:
1. Nội dung công khai
- Kế hoạch dự kiến vận động đóng tự nguyện tài trợ để xây dựng CSVC nhà trường của phụ huynh (có kế hoạch kèm theo);
          - Nội dung kế hoạch công việc và dự trự kinh phí nguồn tại trợ trong năm học 2020-2021 (có kế hoạch kèm theo)
          2. Thời gian công khai, tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị
          - Thời gian công khai kề từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 29/8/2020
          - Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị : Ban giám hiệu Trường THCS Diễn Kỷ hoặc trên hộp thư điện tử nhà trường: thcsdienky.dc@nghean.edu.vn
          3. Địa điểm công khai
           Văn phòng nhà trường và  Bảng tin nhà trường
           Việc công khai được lập thành biên bản vào hồi 8 giờ, ngày 14/8/2020
Sau khi đó niêm yết danh sách tại các địa điểm trên. Biên bản được lâp thành 2 bản, lưu tại trường THCS Diễn Kỷ  01 bản, ban đại diện CMHS 01 bản ./.
 
                TM.BAN ĐDCMHS                                   TM.NHÀ TRƯỜNG
                   TRƯỞNG BAN                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
                
                      Lương Quốc Lục                                          Nguyễn Thị Liên

 
 
 
Chữ ký của đại diện những người biết việc công khai
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG        TRƯỞNG BAN TTND         THƯ KÝ           CT. CÔNG ĐOÀN
 
 
 
 Ngô Thị Thu Hiền      Hoàng Thị Thu Hương    Ngô Thị Huệ    Đặng Viết Hương
 
  Tổ trưởng KHXH                            Kế toán                         Tổ trưởng KHXH                        
 
 
   Nguyễn Thị Hồng                                Ngô Thị Mai                             Thái Vỹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
    TRƯỜNG  THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN
Kết thúc niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ
Năm học 2020-2021
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Căn cứ Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT;
Căn cứ công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hôm nay vào lúc 16 giờ  ngày 29 tháng 8 năm 2020,  Trường THCS Diễn Kỷ tiến hành lập biên bản kết thúc công khai kế hoạch vận động nguồn tài trợ kinh phí xây dựng, tu sửa CSVC nhà trường năm học 2020-2021
1. Thành phần lập biên bản kết thúc công khai:
Đại diện BGH ; Hội đồng trường; Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Ban thanh tra nhân dân; giáo viên, nhân viên nhà trường.
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
2. Kết quả công khai cụ thể như sau:
2.1. Nội dung công khai
- Kế hoạch dự kiến vận động nguồn tài trợ để xây dựng, tu sửa CSVC nhà trường của phụ huynh học sinh (có kế hoạch kèm theo);
          - Nội dung kế hoạch công việc và  dự trù kinh phí nguồn tài trợ  năm học 2020-2021 ( có nội dung kế hoạch kèm theo)
2.2. Kết quả tiếp nhận ý kiến nhân dân về nội dung công khai:
           Sau 15 ngày công khai trên bảng tin nhà trường, từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 29/8/2020, nhà trường không nhận được các ý kiến phản hồi bổ sung vào kế hoạch và các nội dung dự kiến cần nguồn tài trợ .
          Căn cứ vào kết quả góp ý kiến sau thời gian niêm yết công khai, Nhà trường sẽ tiến hành hoàn chỉnh kế hoạch và dự trù kinh phí báo cáo cấp trên để xin chủ trương thực hiện.
Việc kết thúc công khai được lập thành biên bản vào hồi 17 giờ, ngày 29/8/2020. Biên bản được lâp thành 2 bản, lưu tại trường 1 bản, Ban đại diện CMHS 1 bản ./.
                TM.BAN ĐDCMHS                                   TM.NHÀ TRƯỜNG
                   TRƯỞNG BAN                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
                
                      Lương Quốc Lục                                       Nguyễn Thị Liên

 
 
Chữ ký của đại diện những người biết việc công khai
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG       TRƯỞNG BAN TTND                 THƯ KÝ                   CT. CÔNG ĐOÀN
 
 
 
   Ngô Thị Thu Hiền     Hoàng Thị Thu Hương   Ngô Thị Huệ    Đặng Viết Hương
 
 
  Tổ trưởng KHXH                            Kế toán                         Tổ trưởng KHXH                        
 
 
   Nguyễn Thị Hồng                               Ngô Thị Mai                             Thái Vỹ
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
 
 

Số:  /KH- THCSDK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

     Diễn Kỷ, ngày 4 tháng  năm 2020
 
 KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Kỷ
Năm học 2020-2021
 
I. Căn cứ để xây dựng kế hoach:
Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
          Căn cứ biên bản kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất – trang thiết bị dạy học cần tu sửa, mua sắm, làm mới phục vụ cho năm học 2020-2021vào ngày 3/8/2020 của đại diện UBND xã Diễn Kỷ, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đại diện lãnh đạo nhà trường.
Căn cứ biên bản thống nhất chủ trương trong chi ủy, chi bộ nhà trường vào ngày 4/8/2020; Biên bản thống nhất trong ban giám hiệu và hội đồng trường vào ngày 7/8/2020;
Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu cần tu sửa về cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2020-2021. Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
 Trường THCS Diễn Kỷ xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ     
1Mục đích:
Huy động cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm, mọi người dân và cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền của cùng Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động giáo dục để góp phần tạo nên trường lớp ngày càng khang trang hơn, phương tiện dạy học ngày càng đầy đủ hơn, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Phụ huynh học sinh chủ yếu là sản xuất nông ngiệp và làm công việc tự do nên thu nhập thấp.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xã.
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh và giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện:
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tài trợ gồm:
 
 
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên
Tổ chức tiếp nhận vào thời gian sau khi họp phụ huynh đầu năm của năm học 2020-2021 đến tháng 05/2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi số tiền được tài trợ, mở thêm tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để tiếp nhận khoản tài trợ được chuyển khoản.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy trì, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường phải tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ:
7.1: Báo cáo về kết quả vận động đóng góp xã hội hóa năm học 2019-2020: 
- Số tiền vận động được bằng tiền mặt: 99.060.000 đồng, đã nộp về kho bạc nhà nước: 99.060.000 đồng)
- Số tiền dư từ năm học 2018-2019 chuyển sang: 0 đồng;
- Số hiện vật được tài trợ từ phụ huynh trị giá 42.060.000 đồng.
Đã chi nguồn XHH năm học 2019-2020:
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu 99.060.000    
B Số dư năm trước còn lại   0    
C Phần chi  (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Sửa chữa điện các lớp học   13.520.000  
2 Mua Ti vi   33.440.000  
3 Mua máy tính   15.200.000  
4 Mua bàn ghế học sinh   36.900.000  
Tổng cộng: 99.060.000 99.060.000  
Thu - chi 0  
7.2.  Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021 
Kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2020-2021 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi cụ thể:
- Dự kiến số tiền vận động : 140.000.000 đồng
7.3. Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020-2021
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
Nơi nhận:
-          - Phòng GD&ĐT;
-          - Chi bộ;
-          - Hội đồng trường;
-          - Ban Đại diện CMHS trường;
-          - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
-          - Giáo viên chủ nhiệm;
-          - Kế toỏn;
-          - Các cá nhân có liên quan;
-          - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Liên

 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   /TTr - THCSDK                                                    Diễn Kỷ, ngày 7 tháng 09 năm 2020
 
TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến công tác vận động tài trợ giáo dục 
Năm học 2020-2021
Kính gửi:   UBND xã Diễn Kỷ            
          Năm học 2019 -2020 được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD&ĐT Diễn Châu, của Đảng ủy, UBND Diễn Kỷ, sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của CBGVNV. Trường THCS Diễn Kỷ đã hoàn thành nhiệm vụ của năm học đề ra.
          Tuy vậy trường cũng gặp khó khăn trong việc thiếu nguồn để sửa chữa CSVC , bổ sung thiết bị dạy học.  Để chuẩn bị cho hội nghị phụ huynh học đầu năm của năm học 2020-2021, Trường THCS Diễn Kỷ dự toán về công tác vận động tài trợ như sau:
      Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020-2021:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
Bằng chữ : Một trăm bốn mươi  triệu đồng chẵn.
Trường THCS Diễn Kỷ kính trình UBND xã Diễn Kỷ xin ý kiến chỉ đạo để nhà trường thực hiện tốt công tác vận động tài trợ trong hội nghị phụ huynh đầu năm của năm học 2020-2021./.
                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                  Nguyễn Thị Liên                  
ỦY BAN NHÂN DÂN
Xà DIỄN KỶ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     /UBND -VP                                                    Diễn Kỷ, ngày 8  tháng 09 năm 2020
Vv vận động tài trợ xây dựng
CSVC trường học 2020-2021
 
Kính gửi:   Trường THCS Diễn Kỷ            
          UBND xã Diễn Kỷ đã nhận được tờ trình số 16/Tr-THCS Diễn Kỷ ngày 07/9/2020 của trường THCS Diễn Kỷ xin chủ trương về việc vận động tài trợ đóng góp nhằm phục vụ xây dựng CSVC trường lớp năm học 2020-2021.
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/DH-BGD&ĐT
Công văn số 2378/SGD&ĐT – KHTC ngày 16/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 và 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 UBND xã Diễn Kỷ có ý kiến như sau:
          Đồng ý chủ trương của nhà trường về việc tổ chức vận động, tài trợ đóng góp xây dựng CSVC trường lớp năm học 2020-2021. Trong quá trình vận động phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
          Các nội dung vận động tài trợ gồm:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
Bằng chữ : Một trăm bốn mươi  triệu đồng chẵn.
Yêu cầu nhà trường phải niêm yết công khai, minh bạch kế hoạch, báo cáo quyết toán số kinh phí đã vận động, tài trợ và kết quả thực hiện đối với các tổ chức cá nhân  đóng góp, ủng hộ kinh phí.
Nơi nhận:
- Như trên
- Ban tài chính xã;
- Lưu VP.UBND
 
 
 
 
 
 

 
      TM. UBND XÃ DIỄN KỶ
CHỦ TỊCH
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
    PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
 
        TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
 
              Số:        /TTr-THCSDK                   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Diễn Kỷ, ngày 9 tháng 09 năm 2020
       
 
 
TỜ TRÌNH
Về việc xin phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2020-2021
 
Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu
         
Trường THCS Diễn Kỷ được thành lập năm 1993, đến nay đó trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm qua, Trường được các cấp, các ngành quan tâm, được phụ huynh, học sinh ủng hộ nên nhà trường đã có nhiều mặt phát triển, chất lượng dạy học được khảng định, trong đó cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, hiện tại kinh phí hạn hẹp, trong khi cơ sở vật chất nhà trường một số hạng mục cũ thiếu hoặc đã xuống cấp, chưa đảm bảo tốt để phục vụ cho việc tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục mà đối tượng hưởng lợi là học sinh.
Năm học 2020-2021, Trường đã khảo sát, bàn bạc; xin ý kiến Ban đại diện cha mẹ học sinh, thống nhất trong Hội đồng trường và tập thể cán bộ, công chức, viên chức về việc tăng cường CSVC trường lớp học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục tại kế hoạch số    /KH-THCSDK  ngày 12/8/2020;
Trường THCS Diễn Kỷ kính trình Phòng giáo dục và Đào tạo Diễn Châu một số nội dung cần vận động tài trợ giáo dục để tăng cường CSVC, hổ trợ các hoạt động giáo dục đối với tất cả học sinh và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường trên nguyên tắc tự nguyện ủng hộ, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Kế hoạch chi và sử dụng nguồn tài trợ trong năm học 2020-2021 (được lập chi tiết trong Kế hoạch kèm theo Tờ trình) với dự kiến nguồn kinh phí cần huy động tài trợ: 140.000.000 (Một trăm bốn mươi triệu đồng).
     Vậy trường THCS Diễn Kỷ đề nghị Phòng giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyêt chủ trương để trường triển khai thực hiện. 
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT. 
 
               
                                                                                       Nguyễn Thị Liên
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                 Diễn Châu, ngày 9 tháng 9  năm 2020
 
 
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc thẩm định kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021
Đơn vị: Trường THCS Diễn Kỷ
Thực hiện công văn số 9337 ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định nội dung việc vận động Tại Thông tư 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2354/SGD&ĐT-TCKH ngày 10/12/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 về việc quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân;
Hôm nay, ngày 9/9/2020, tại Văn phòng Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, bộ phận thẩm định kế hoạch vận động tài trợ gồm nội dung  như sau:
Đại diện Phòng GD&ĐT:
1. Ông: Mai Ngọc Long - Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT-Tổ trưởng.
2. Ông: Nguyễn Hữu Cầu - Chức vụ: Phó trưởng phòng - Tổ phó
3. Ông: Ngô Mạnh Hà - Chức vụ: chuyên viên - Thành viên 
4. Bà: Lê Thị Thanh Tâm - chức vụ: chuyên viên - Thành viên 
Đại diện trường:
1. Bà Nguyễn Thị Liên             - Chức vụ: Hiệu trưởng
2. Bà Ngô Thị Mai                             - Chức vụ: Kế toán                                               
          I. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Quy trình thực hiện kế hoạch tài trợ:
Nhà trường thực hiện quy trình vận động đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng trình tự thời gian:
TT Nội dung Ngày thực hiện
1 Nhà trường tổ chức  khảo sát hiện trạng CSVC 3/08/2020
2 Biên bản họp cấp ủy 3/08/2020
2 Xin chủ trương của chi bộ tại cuộc họp 4/08/2020
3 Xin chủ trường của Hội đồng trường tại cuộc họp 5/08/2020
4 Lãnh đạo trường họp để góp ý xây dựng kế hoạch tài trợ 7/08/2020
5 Xin ý kiến để xây dựng KH tập thể SP nhà trường 12/08/2020
6 Lấy ý kiến xây dựng KH của Ban đại diện CMHS 12/08/2020
7 Thông báo công khai KH để lấy ý kiến 14/08/2020
8 Kết thúc công khai việc lấy ý kiến 29/8/2020
9 Hoàn chỉnh kế hoạch Tài trợ 4/09/2020
10 Nhà trường trình xin chủ trương từ UBND xã 8/09/2020
11 Nhà trường trình xin chủ trương từ phòng GD&ĐT 9/09/2020
12 Thành lập ban tiếp nhận tài trợ  
2.     Kế hoạch vận đồng tài trợ CSVC:
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
Bằng chữ : Một trăm bốn mươi  triệu đồng chẵn.
II. Đánh giá: 
1.     Ưu điểm:
Trường THCS Diễn Kỷ thực hiện Quy trình vận động tài trợ đảm bảo công khai, dân chủ, tự nguyện đúng theo Quy định tại Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.     Hạn chế:
           Đa số phụ huynh làm nông nghiệp và làm nghề tự do nên gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động tài trợ, nhiều phụ huynh xuất phát từ thành phần bần nông nên kinh tế cũng có nhiều hạn hẹp không có điều kiện kinh tế tốt để tài trợ.
3.     Đề xuất:
- Đề nghị Phòng GD&ĐT Diễn Châu cho chủ trương để trường THCS Diễn Kỷ thực hiện việc vận động tài trợ xây dựng CSVC năm học 2020-2021 theo đúng quy định;
- Trường THCS Diễn Kỷ tổ chức công khai kế hoạch đúng quy định, tổ chức vận động, tiếp nhận tài trợ và công khai đầy đủ các nguồn tài trợ sau khi kết thúc cuộc vận động./.
Biên bản được lập vào giờ ngày   tháng   năm 2020  
   ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG                    ĐẠI DIỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      HIỆU TRƯỞNG                CHUYÊN VIÊN          KẾ TOÁN         P.TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                    PHỤ TRÁCH CM
 
 
 
   Nguyễn Thị Liên              Ngô Mạnh Hà        Lê Thị Thanh Tâm    Nguyễn Hữu Cầu
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Diễn Kỷ, ngày   tháng 9  năm 2020
                              DỰ TOÁN MUA SẮM VÀ  SỬA CHỮA TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 140.000.000    
B Dự toán số tiền chi   140.000.000  
1 Mua Ti vi  cho 4 lớp 6 và lớp 7D   50.000.000  
2 Bổ sung máy tính cho phòng tin   40.000.000  
3 Chuyển nhà xe học sinh   25.000.000  
4 Sửa chữa  điện các phòng học.   25.000.000  
  Tổng cộng 140.000.000 140.000.000  
 
 
 
          Giá trị trên bao gồm chi phí: Thuế, thi công, vận chuyển, hoàn thiện công trình
 Người lập                                                                        Hiệu trưởng
 
 
 
            Ngô Thị Mai                                                                Nguyễn Thị Liên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:       /QĐ-HT                                   Diễn Kỷ, ngày ...  tháng 9  năm 2020      
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ tiếp nhận vận động tài trợ năm học 2019-2020
( theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 - Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 12/GD&ĐT-TV, ngày 02/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu về việc thông báo lịch duyệt kế hoạch vận động tài trợ cho các đơn vị theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 1570/SGD&ĐT – KHTC ngày 28/8/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020-2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020-2021;
- Xét theo đề nghị của Hội đồng trường;
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thành lập Tổ tiếp nhận vận động tài trợ năm học 2020-2021, gồm các Ông, Bà: (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Tổ tiếp nhận vận động tài trợ năm học 2020-2021 có trách nhiệm phổ biến các văn bản hướng dẫn của các cấp về việc vận động tài trợ xây dựng CSVC phục vụ dạy- học, đồng thời vận động phụ huynh, các tổ chức tích cực hưởng ứng.
Điều 3: Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí./    
       Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1 (Thực hiện)
- UBND xã (Báo cáo)
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo)
- Lưu VP                                                                                                     Nguyễn Thị Liên
DANH SÁCH TỔ TIẾP NHẬN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo quyết định số    /QĐ-HT, ngày     tháng 9 năm 2020)
 
TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ của ban KT Ghi chú
1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Ngô Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban  
3 Ngô Thị Huệ Thư ký hội đồng Thư ký  
4 Lương Quốc Lục BĐD Hội cha mẹ HS Ban viên  
5 Đặng Viết Hương CT Công đoàn Ban viên  
6 Ngô Thị Mai Kế toán Ban viên  
7 Nguyễn Văn Hiệp Tổng P.trách đội Ban viên  
8 Thái Vỹ Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên  
9 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng tổ KHXH Ban viên  
10 Hoàng Thị Thu Hương T.B thanh tra Ban viên  
                                     
                                   ( Danh sách này có 10 người)
 
 
 
 

Nguồn tin: thcsdienky.dienchau.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây